• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Usługi INSPIRE - infrastruktury informacji przestrzennej

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej ( Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zmian.) w art. 9 stwierdza, że:
"1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych, do których zalicza się usługi:
1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych".
W art. 12 przedmiotowej ustawy stwierdza się, że dostęp do w/w usług jest "powszechny i nieodpłatny".

Techniczną implementację usługi wyszukiwania danych przestrzennych stanowi usługa CSW (ang.: Catalogue Service for Web), a w przypadku usługi przeglądania danych przestrzennych jest to usługa WMS (ang.: Web Map Service). W Systemie Informacji Przetrzennej Powiatu Cieszyńskiego świadczone są obie w/w usługi danych przestrzennych za pośrednictwem:
- klienta katalogu metadanych, pod adresem: http://sip.powiat.cieszyn.pl:8080/aquarius-client/
- klienta serwera WMS, pod adresem: http://sip.powiat.cieszyn.pl/geoportaltoolkit/wms/Services INSPIRE - Infrastructure for Spatial Information

The Law on spatial information infrastructure (OJ 2010 No. 76, item. 489, as amended.) in Art. 9 states that:
"1 Administrations leading public records that contain collections associated with those listed in the Annex to the Law spatial data themes, establish and operate, within its jurisdiction, the network services on the sets and spatial data services, which include services:
1) possible to search sets and spatial data services based on the content of the corresponding metadata and to display the content of metadata;
2) viewing, allowing at least to display, navigate, zoom out, zoom in, pan, or overlay of viewable collections and display explanations of cartographic symbols and content of metadata. " In Art. 12 of the Law states that the access to the above mentioned services is a "universal and free."

Technical implementation of spatial data mining services is a CSW service (called: Catalogue Service for the Web), and in the case of spatial data view services is a WMS service (called Web Map Service). The Spatial Information System of Cieszyn’s District is provided both of the above mentioned spatial data services through:
- Client metadata catalog at: http://sip.powiat.cieszyn.pl:8080/aquarius-client/
- Client WMS server at: http://sip.powiat.cieszyn.pl/geoportaltoolkit/wms/


Služby INSPIRE - Infrastruktura pro prostorové informace

Zákon o infrastruktuře pro prostorové informace (zákon č. 76/2010 Sb., článek č. 489 ve znění pozdějších předpisů) – v odstavci 9 se uvádí:
"1. Orgány veřejné správy, které vedou veřejné záznamy obsahující prostorová data, o kterých se zmiňuje zákon, zřizují a provozují následující služby:
1) vyhledávání souborů, které obsahují prostorová data, na základě metadat, a dále zobrazení obsahu metadat;
2) prohlížení, které umožňnuje alespoň zobrazování, navigování, zvětšování a zmenšování, přesouvání a překrývání souborů, a také zobrazování vysvětlivek kartografických symbolů a obsahu metadat“. V čl. 12 zákona se uvádí, že tyto služby jsou veřejné a jsou poskytované zdarma.

Vyhledávání prostorových dat je v praxi možné díky službě CSW (z ang. Catalogue Service for Web) a jejich prohlížení je možné díky službě WMS (z angl. Web Map Service). Obě tyto služby lze v Systému prostorových dat okresu Těšín najít na stránkách:
http://sip.powiat.cieszyn.pl:8080/aquarius-client/ (pro klienty katalogu metadat)
http://sip.powiat.cieszyn.pl/geoportaltoolkit/wms/ (pro klienty serveru WMS)Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies