• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Nowości w interaktywnym planie powiatu

W interaktywnym planie powiatu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego rozpoczęto prace związane z rekonfiguracją i rozszerzeniem zakresu udostępnianych zbiorów danych. W ostatnim czasie udostępniono nowe warstwy tematyczne obejmujące dane przekazane przez Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie: lokalizację punktów informacji turystycznej (Informacja turystyczna) oraz infokiosków (Infokiosk).

Dodatkowo część zbiorów danych połączono w grupy tematyczne:

- Dane ewidencyjne: jednostki ewidencyjne, obręby, działki oraz budynki,

- Obiekty użyteczności publicznej: apteki, rejestr ośrodków szkolenia kierowców, rejestr stacji kontroli pojazdów, punkty informacji turystycznej, infokioski,

- Edukacja: szkoły i placówki publiczne, szkoły i placówki niepubliczne, rejestr placówek kształcenia ustawicznego,

- I Konkurs SIP: obiekty wchodzące w skład nagrodzonych prac konkursowych z pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.


Warstwa tematyczna dla geodetów

W interaktywnym planie powiatu Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego udostępnono warstwę tematyczną "Propozycje nowych punktów osnowy geodezyjnej III kl." (Punkty osnowy), na której jednostki wykonawstwa geodezyjnego i geodeci wprowadzać mogą proponowane miejsca założenia nowych lub odnowienia uszkodzonych punktów osnowy geodezyjnej. Zaproponowane lokalizacje zostaną wzięte pod uwagę w trakcie opracowywania warunków realizacji modernizacji osnowy geodezyjnej w powiecie cieszyńskim.


Prezentacja na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

W dniu 16 września br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie odbyło się robocze spotkanie poświęcone problematyce współpracy transgranicznej. Podczas spotkania prezentację przedstawiła Pani Henryka Bałys, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Tematem wystąpienia była m.in. współpraca pomiędzy Czechami i Polską w dziedzinach związanych z geodezją, planowaniem przestrzennym i turystyką z wykorzystaniem Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego.

Prezentację w formacie PPSX można pobrać tutaj (rozmiar: 20 MB).


Prezentacja na szkoleniu czeskiej służby geodezyjnej

W dniu 20 czerwca br. na zaproszenie Dyrektora wojewódzkiego oddziału czeskiej służby geodezyjnej w Opavie Pani Henryka Bałys, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie, wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym przez Katastrální úřad pro Moravskoslezský Kraj. Podczas tego spotkania Pani Bałys wygłosiła referat "Służba geodezyjna i kartograficzna w Powiecie Cieszyńskim", w którym m.in. zaprezentowała System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego oraz podejmowane działania w zakresie transgranicznej interoperacyjności systemów informacji przestrzennej na poziomie lokalnym.

Prezentację w formacie PPSX można pobrać tutaj (rozmiar: 10 MB).


Prezentacja na konferencji X Podlaskie Forum GIS

W dniach 13-15 czerwca 2013 r. odbyło się w podaugustowskich Serwach X Podlaskie Forum GIS - "Czy można bezboleśnie wdrożyć GIS?". W konferencji uczestniczyło około 100 przedstawicieli administracji publicznej, uczelni, firm komercyjnych i innych instytucji. Na zaproszenie organizatorów, którymi byli Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Geodetów Polskich oddział w Białymstoku, swoją prezentację przedstawiła m.in. Pani Henryka Bałys, Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Temat wystąpienia brzmiał: „System Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego jako narzędzie wspierające współpracę z gminami”.

W ramach prezentacji przedstawione zostały uwagi i spostrzeżenia dotyczące wykorzystania wdrożonego w Powiecie Cieszyńskim systemu GIS do udostępniania i wymiany danych przestrzennych pomiędzy jednostkami administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego. Zaprezentowano także praktyczny przykład wykorzystania interoperacyjności usług INSPIRE.
Artykuł podsumowujący konferencję znaleźć można w serwisie Geoforum.pl pod adresem:
http://geoforum.pl/?page=news&id=15328&link=czy-mozna-bezbolesnie-wdrozyc-gis-&menu=47096&category=38

Prezentację w formacie PPSX można pobrać tutaj (rozmiar: 22 MB).


SIP Powiatu Cieszyńskiego - podsumowanie działań zrealizowanych w 2012 roku

Rok 2012 był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym, który minął od zakończenia wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Rok ten upłynął przede wszystkim pod znakiem działań edukacyjnych oraz informacyjno-promocyjnych. Niniejszy artykuł prezentuje podsumowanie zrealizowanych działań oraz ich wpływ na oglądalność serwisu.

Pełny tekst informacji w formacie PDF można pobrać tutaj (rozmiar: 700 kB).


Instrukcja znajdowania obiektów w zadanej odległości w SIP

Poniżej zamieszczamy instrukcję opisującą sposób znajdowania obiektów (działek ewidencyjnych) w zadanej odległości od innych obiektów przy pomocy Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Cieszyńskiego. Instrukcja ta może być pomocna dla osób wypełniających wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z zapisem § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Instrukcję w formacie PDF można pobrać tutaj (rozmiar: 1 MB).Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2018 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies