• photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
Opracowane zbiory danych

W trakcie budowy systemu SIP duży nacisk położono na przygotowanie zbiorów danych, którymi system został zasilony. Uporządkowaniu, dostosowaniu lub informatyzacji poddanych zostało ponad 40 różnorodnych zbiorów danych przestrzennych, ewidencji oraz rejestrów publicznych. W wyniku tych działań utworzono wynikowe warstwy tematyczne, podzielone na trzy zasadnicze grupy:

 • zasób danych podstawowych (referencyjnych), do których zaliczono:
  • ewidencję gruntów i budynków, w szczególności numeryczną mapę ewidencyjną,
  • bazę danych osi dróg i ulic oraz lokalizacji numerów adresowych,
  • mapę topograficzną w skali 1:10 000,
  • ortofotomapy,
 • repozytorium danych tematycznych, do których zaliczono:
  • publiczne rejestry, ewidencje i wykazy pochodzące z kilku wydziałów Starostwa Powiatowego w Cieszynie (m.in.: warstwy lokalizacji różnorodnych decyzji administracyjnych, ewidencje nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu),
  • pozyskane z Gmin powiatu cieszyńskiego obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (jako załączniki graficzne w postaci rastrowej),
  • mapę przebiegu głównych sieci uzbrojenia technicznego terenu,
  • mapę Planu reagowania kryzysowego,
  • inne mapy i opracowania tematyczne (np.: mapa hydrograficzna, mapa sozologiczna),
 • zasób metadanych geoinformacyjnych:
  • opracowane dla wszystkich zgromadzonych w SIP warstw tematycznych i baz danych zbiory metadanych w oparciu o przepisy wykonawcze Dyrektywy INSPIRE.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Subregionu Południowego.

© 2011-2016 Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29; 43-400 Cieszyn; tel.(33) 4777144

Designed by: Strony Dla Firm  technologia: ISPiK S.A.  cms: WebEditCMS.pl

polityka cookies